De grote huisvestingsprojecten

LENS, de metamorfose zet zich voort!

Lens, stad en centrum van de 5e regionale metropool, heeft zich voorgenomen de volgende uitdagingen aan te gaan:

• De commerciële aantrekkingskracht benadrukken en het stadscentrum uitbreiden
• De wijken met elkaar verbinden in een context waar de stedelijke geschiedenis van Lens wordt opgebouwd rond de mijnwerkerswijken.
• Het plaatselijke erfgoed opwaarderen, in het bijzonder het opmerkelijke mijnbouwpatrimonium

Lens, een stad in beweging!

• De grote projecten die in het kader van de ANRU-akkoorden zijn aangegaan: Grande Résidence, Montgré, Sellier en de hiermee verbonden sites.
• De voornaamste projecten in operationele fase die vanaf 2013/2014 een sterk signaal zullen geven: de stationspool, République, Apollo
• De operaties waarop wordt vooruitgeblikt en die zullen bijdragen aan de transformatie van het stedelijke geheel: 12/14, Van Pelt, Nexans, Interface Montgré République, het Salengro-plein, enz.
• Projecten gekoppeld aan het Louvre: de ecologische wijken, het Unesco-label van de 5 sites, Euralens en de samenhang van de projecten aan de hand van prioritaire acties (opwaardering van de oude spoorwegen, het pad Bollaert-station, inrichting van de oostelijke en westelijke toegang tot het Louvre, uitwerking van de blauwdruk, ...)

De stadsvernieuwing

 De stad concentreert haar activiteiten rond de renovatie van verschillende wijken. Naast de renovatie van de mijnwerkerswijken, onderneemt Lens de stadsvernieuwing van drie sectoren: Résidence Sellier, de Montgré-wijk en de wijk Grande Résidence.

De stadsvernieuwing in de wijk Grande Résidence

De gevoerde denkoefening had drie hoofddoelstellingen :

 • Voor de wijk andere functies naast huisvesting bedenken: werken met de handelsoppervlakte, ondersteund door de dichtstbijzijnde aantrekkelijke openbare plaatsen (zwembad, ziekenhuis, school, lycea, colleges, ...) en naast de bestaande activiteiten andere activiteiten ontwikkelen.
 • De naar de stad toe openen: overgangszones ontwikkelen tussen het stadscentrum en de omringende residentiële wijken, een hiërarchie van de wegen opstellen en 'groene' verbindingen en routes maken.
 • De levenskwaliteit in de wijk verbeteren: de openbare ruimtes inrichten, de 'residentialisering' aan de rand van de sociale woonwijken ontwikkelen, nieuwe vormen van huisvesting aanbieden (verkavelingen en andere gebouwen voor het onthaal van nieuwe bewoners) en de meest vervallen gebouwen afbreken.

De stadsrenovatie in de Montgré-wijk

Lens is sinds de lente van 2004 bezig met de stadsvernieuwing van de Montgré-wijk.

De doelstellingen van dit bouwproject zijn de volgende:

 • De stadswijk openstellen en de verbinding tussen de wijken verbeteren
 • De wijk op een coherente manier herorganiseren
 • De leefomgeving van de bewoners opwaarderen. Een ambitieuze architectuur creëren die de principes van hoge milieustandaarden integreert.
 • De openbare ruimtes een grote landschappelijke kwaliteit bezorgen, met respect voor het milieu. 
 • Het huisvestingsaanbod diversifiëren om te beantwoorden aan het streven naar een grotere sociale diversiteit.

De bouw in deze wijk van een geriatrische eenheid voor het ziekenhuis van Lens is een bijkomende troef voor de vernieuwing van deze wijk.

 

De stadsvernieuwing in Résidence Sellier

De doelstellingen van het project zijn de volgende:

 • De sociale diversiteit bevorderen door de vernieuwing en renovatie van de huisvesting
 • Het aanleren van participatieve democratie stimuleren door het gebruik van een pedagogische methode van opvolging en communicatie.
 • De stedelijke integratie van een achtergestelde wijk verzekeren en de leefomgeving van de bewoners verbeteren.
 • Verwerving van de ruimte door de bewoners bevorderen door afbakening van de ruimtes, door de verduidelijking van de functionaliteit en tegelijk de gebouwen beveiligen
 • Opwaardering en ontwikkeling van de openbare infrastructuur en diensten

Wat het HQE-label betreft, spoort de stad Lens aan de hand van het plaatselijke stedenbouwkundige plan de operatoren aan om minstens 7 doelstellingen van de 14 van de HQE-norm te integreren.

 De grote uitdagingen van deze stadsvernieuwing:

 • Lastenbeheersing voor de bewoners (zuinige huisvesting wat water- en energieverbruik betreft)
 • De directe en indirecte impact van het gebouw op het milieu reduceren.
 • Het basiscomfort optimaliseren om een aangename leefomgeving te creëren
 • De stad Lens integreert op haar beurt ecologische bouwprincipes voor de bouw van nieuwe gemeentelijke infrastructuur in de wijk (scholen, wijkzaal, ...)

 

 

FacebookTwitterPartageImprimerEnvoyer